Information
Vilkår & betingelser
Danmarks Flyttemand ApS
I det nedenstående benævnt kaldes DF.
Kunden
Ved kunden skal det forstås at ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget til at bestille flytning og/eller transport.
Få lageropbevaret dit indbo
Hvis der går en uge eller en måned imellem, at du fraflytter din gamle bolig og overtager din nye bolig, kan vi også være behjælpelige med lageropbevaring. Vores flyttemand afhenter dit indbo fra din gamle adresse, kører det til et lagerhal og opbevarer det dér i den ønskede periode, hvorefter vi igen pakker det og fragter det til din nye adresse. Det bliver ikke nemmere.
§1 Vilkår

1. Når du vælger et tidspunkt, er der tale om et tidsinterval på 2 timer og i travle perioder 4 timer. Eksempel: vælger du kl. 12:00 – 13.00 er der tale om en aftale, hvor flyttemændene har mulighed for at komme fra den seneste tid og 2/4 timer frem, som i dette tilfælde er mellem 13:00 og 15:00 (2-timers tidsinterval). Ved forsinkelser inden for ovenstående tidsfrister tilbydes ingen godtgørelse eller kompensation.

Travle perioder anses som slutningen, midten, starten på måneden, helligedage og ferier.

§2 Flytning og transport
Hvilket omfatter ned- og op bæring, kørsel samt
løs anbringelse af flytte-/transportgods, efter
kundens anvisning.
 1. Af- og på montering falder udenfor DF’s forpligtelse, men kan aftales særskilt.
 2. Efter aftale kan DF levere flyttekasser, bobleplast og silkepapir.
 3. Hvis kunden ønsker ned- og udpakningforetaget af DF, eller hvis der under flytning er genstande, der vejer over 50 kg, må der laves særskilt aftale herom.
 4. Alle ordrer og instruktioner skal af kunden angives direkte til DF’s administration.
 5. Kundens afbestilling af flytningen/transporten skal meddeles senest 72 timer før den aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til § 7, stk. 5. Dog vil der ved enhver aflysning være en aflysningsgebyr på 1.000.-
§3 Farligt gods
Farligt gods transporteres ikke uden særlig aftale.
1. Kunden skal ved bestilling af kørselmed farligt gods, informere DF om alle relevante
oplysninger, der er nødvendige for, at godset kan transporteres iht. gældende
myndighedskrav. Hvis DF ikke får kendskab om kan indtræde erstatningsansvar for DF.
§4 Specielle regler for udlandsflytning/-transport
Udover førnævnte betingelser gælder
ved udlandsflytninger følgende:
 1. Kunden bekræfter ved sin underskrift eller mail, at der ikke befinder sig toldpligtige eller ulovlige effekter i gods, flyttekasser og indbo (som f.eks. tobak, spiritus, porno, narkotika, m.v.).
 2. DF forbeholder sig ret til regulering af denaftale pris, såfremt der efter tilbudsdagen sker ændringer af f.eks. færgetakster, broafgifter, valutakurser eller såfremt § 4, stk. 1 ikke overholdes.
 3. Kundens afbestilling afflytningen/transporten skal meddeles senest 72 timer før den aftalte dag. Hvis afbestillingen ikke sker rettidigt, betaler kunden i henhold til § 7, stk. 5.
 4. Erstatningsansvar ved transport udover 24timer fra Danmark samt internationale transporter udføres i henhold til CMR-loven. Erstatningsbeløbet er max 8,33 sdr/kg. pr. beskadiget eller bortkommet gods. (Special Drawing Rights) (ca. 90 kr.) pr. kg. gods.
§5 Erstatningsansvar ved flytning/transport
DF’s erstatningsansvar begrænses således:
 1. 1Skader på ting, DF måtte forvolde under flytning og transport, erstattes med dog max. kr. 500.000 kr. pr. transport samt 37.500 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse. Kundens selvrisiko udgør kr. 1.500,00 ved enhver skade. Der gælder således følgende begrænsninger: Malerier, kunstgenstande,
  antikviteter, ægte tæpper og lignende erstattes med max. kr. 37.500 pr. genstand. Vin, tobak og spiritus. erstattes med max. kr. 10.000 pr. transport, derudover dækker kundens egen godsforsikring. Såfremt der er værdifulde genstande, der skal flyttes, skal DF have klar besked herom. Ved flytning af værdifulde genstande vil der automatisk indgå i en udvidet forsikring, med en forsikringssum på max. kr. 1.000.000 kr. pr. transport.
 2. Ved udvidet forsikring vil der blive pålagt et beløb på minimum 10.000.- plus 1% af det samlede værdi af genstandende.
 3. De maksimale erstatningskrav kan forhøjes efter forudgående skriftlig aftale med, og accept fra DF’s administration inden læsning påbegyndes.
 4. DF påtager sig ikke ansvar for skader på: uforsvarligt/mangelfuldt emballeret gods. Gods som kunden selv hjælper med at håndtere, på læsse eller aflæsse.
 5. DF erstatter ikke skader opstået på dørkarme, vinduer mm. underflytning.
  – Gods som er modtaget med forbehold på grund af skader erstattes ikke, ligesom vin, tobak og spiritus ikke erstattes.
  – Gods som kunden selv har pakket i kasser, container, kartoner, kurve, møbler eller lignende erstattes ikke, medmindre det ved modtagelsen konstateres, til DF kontor at DF har forvoldt synlige skader på emballagen eller godset er bortkommet.
 6. DF bærer ikke ansvaret for bortkomst vedrørende flytning/transport eller skade vedrørende flytning/transport på alle former for elektrisk og elektronisk udstyr.
  – Gods der af en eller anden grund ved sin beskaffenheden ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering og/eller kørsel.
 7. DF er ikke ansvarlig for bortkomst eller beskadigelse af penge, pengeeffekter, smykker, guld, sølv, juvel-sten ellerlignende.
 8. DF’s erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden
  skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes. DF’S erstatter ikke møbler der ikke er skilt ad og fri for skruer/hængsler.
 9. DF er ikke ansvarlig for skader, der skyldes omstændigheder som DF ikke er gjort bekendt med eller andre uforudsigelige forhold såsom force majeure.
 10. Beskadiges enkelte dele af en helhed, er DF ikke ansvarlig for en eventuel værdiforringelse/tab af garanti af selve helheden.
 11. Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten af det bortkomne/beskadigede genstand til DF.
 12. DF skal modtage en gyldig kvittering af godset før godset kan komme i betragtning til en mulig erstatning, Såfremt vi kommer frem til, at en beskadiget genstand skal erstattes, afhenter derefter DF genstanden hos kunden og erstatter/reparere den, som kan tage minimum 30 dage.
 13. Du må ikke have noget udestående hos os, for at vi kan sende en anmeldelse videre til forsikringsselskabet. Dvs. det fulde beløb for din flytning skal være os i hænde, selvom der er sket en skade.
 14. I stedet for kontant erstatning kan DF levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller udføre en håndværksmæssig reparation af beskadigelserne. DF’s erstatningsansvar begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
§6 Reklamation

Krav om erstatning for eventuelle skader eller mangler på gods skal, ved synlige skader og mangler, ske ved modtagelsen af godset til DF’s chauffør. Straks herefter
rettes direkte henvendelse til DF’s kontor. Skadesanmeldelse, kvittering og billeddokumentation skal herefter fremsendes og være DF’s kontor i
hænde senest 24 timer efter modtagelsen af godset.
(En henvendelse uden skadesanmeldelse, billeddokumentation og evt. kvittering ved forlangende er derfor ikke nok)
For øvrige skader og mangler skal skriftlig reklamation ligeledes være DF i hænde senest 24 timer efter kundens modtagelse af godset/indboet.
OBS! Overholdes ovennævnte frister ikke, vil erstatningskrav ikke kunne gøres gældende.

§7 Pris og betaling
 1. Prisberegninger på flytning/transport sker på basis af DF’s gældende prisliste.
 2. Der beregnes betaling for udbringning/afhentning af flyttekasser/emballage, med mindre andet er aftalt.
 3. Såfremt specielle eller andre forhold, der ikke kan tilregnes DF, f.eks. særligt vanskelige adgangs-, trappe og tilkørselsforhold, dårligt føre og anvendelse af ekstra kræfter, der har påført DF unormale udgifter, kan DF kræve ekstra betaling herfor.
 4. Betaling kan kræves af DF umiddelbart efter aflæsning færdiggøres. Der kan dog kræves forudbetaling.
 5. Hvis en bestilt opgave, afbestilles af kunden senere 72 timer før den aftalte transportdag (ved udlands-transporter senere end 96 timer før opgavens påbegyndelse), er DF berettiget til at afkræve kunden den minimumsbetaling, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste for en transport af den pågældende art. For skyldige beløb der ikke er betalt rettidigt til DF beregnes der 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Såfremt andet ikke er aftalt er DF’s kontokunders betalingsbetingelse: Fakturadato +10 dage.
 6. Dog vil der ved enhver aflysning være en aflysningsgebyr på 1.000.-
§8 Panteret og tvangssalg
 1. Det transporterede gods betragtes som overgivet DF i håndpant for ethvert
  tilgodehavende, DF har hos kunden, såfremt der ikke betalesrettidigt.
 2. Udebliver DF’s tilgodehavende mere end 1 måned efter at skriftligt påkrav er afsendt anbefalet til den af kunden sidst opgivne adresse, er DF berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det tilbageholdte gods m.m. til dækning af sit
  tilgodehavende med tillæg til dækning af samtlige omkostninger.
 3. Hvis det tilbageholdte gods skønnes værdiløst, er DF berettiget til, at lade godset destruere. Kunden vil, ved anbefalet og almindeligt brev, modtage meddelelse om destruktionen, til den af ham sidst opgivne adresse. Hvis kunden ikke
  inden 10 dage efter afsendelsen af denne meddelelse betaler DF’s tilgodehavende og afhenter det tilbageholdte gods, er DF berettiget
Persondatapolitik
Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil i denne privatlivspolitik forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside, eller indsender personfølsomt data, f.eks. i forbindelse med bestilling af et tilbud, søge job eller andet.
1. DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Danmarks Flyttemand ApS
Telefon: +45 20 54 54 54
E-mail: info@danmarksflyttemand.dk
CVR.nr: 37901261
2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi bruger dine personoplysninger til følgende formal:
 1. Levering af ydelser: Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede ydelser, f.eks. i forbindelse med flytning og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig.
 2. Support: Personoplysninger anvendes i forbindelse med supportsager.
 3. Regnskab: Personoplysninger anvendes i forbindelse med faktureringer og ordrebehandling.
 4. Job: Personoplysninger anvendes i forbindelse med jobansøgning og ansættelse.
3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:
 1. Levering af ydelser: Navn, adresse, e-mail, telefon, bankoplysninger.
 2. Support: Navn, adresse, e-mail, telefon, bankoplysninger.
 3. Regnskab: Navn, adresse, e-mail, telefon, bankoplysninger.
 4. Job: Navn, adresse, e-mail, telefon, ansøgning, cv, foto, kørekort, straffeattest, eksamensbeviser/kurser.
4. KILDER
Når vi indhenter personoplysninger fra andre kilder end dig personligt, kan sådanne kilder være:
 1. Onlinekilder som f.eks. leverandører af offentligt tilgængelige oplysninger.
 2. Myndigheder, adresseoplysningstjenester, kreditoplysningsfirmaer, inkassofirmaer.
5. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag:
 1. Levering af ydelser: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af kontrakten.
 2. Support: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig.
 3. Regnskab: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig samt leve op til dansk lovgivning (Skat mv.).
 4. Job: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at vurdere om du er egnet til jobbet og at du leve op til dansk lovgivning (Skat mv.).
6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
Offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen samt forsikringsselskaber hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.
7. OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS
Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.
8. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA
Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af:
 1. Almindelige oplysninger om dig: i op til 1 år efter, endt/opsagt relation.
 2. Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.
 3. Oplysninger i forbindelse med behandlingen af en igangværende sag, f.eks. et krav eller en hændelse: i op til 3 år efter sagens afslutning i henhold til gældende regler.
9. DINE RETTIGHEDER
Du har altid ret til at:
 • anmode om berigtigelse af dine personoplysninger,
 • anmode om adgang til dine personoplysninger,
 • gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:
 • gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger
 • forlange, at vi sletter dine personoplysninger
 • modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte os på vores e-mail.
10. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkomment til at kontakte os via e-mail. Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtigt for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde.
Senest opdateret: maj 2018

Danmarks Flyttemand ApS
Gammel Køge Landevej 115
2500 Valby
CVR . nr : 37901261

Telefon :
Email :

Danmarks Flyttemand ApS hjælper dig eller din virksomheden med flytning og de udfordringer, der skulle opstå i den forbindelse. Ingen opgave er for lille eller stor for os, så tvivl ikke med at kontakte os. Vi finder en løsning til dit behov.

Danmarks Flyttemand ApS

Privat- og erhvervsflytning

Pakketilbud

Flyttekasser

Specialflytning

Tips til nedpakning og flytning

Information

Om os

Kontakt

Vilkår, betingelser &
persondatapolitik

Service og priser

Forsikring